צור קשר חפש האמנים תערוכות אודות הגלריה
המבחר שלי
שכחת את הסיסמה?

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של גלריה נמה, בכתובת http://www.Nama-Gallery.com (להלן: "האתר").

אנא קרא/י בעיון תקנון (הסכם) זה בטרם תכנס/י ו/או תשתמש/י באתר. על-ידי שימוש באתר ו/או כניסה לאתר ו/או פתיחת חשבון אצלנו, את/ה מסכים/מה להיקשר ולהיות מחויב/ת בהסכם זה.
 
להלן נשתמש בתקנון זה בלשון זכר, לצורך הנוחות בלבד. מובן כי התקנון מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 
על-ידי שימוש באתר אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:
1.         כי אתה מסכים להיקשר בהסכם אשר תנאיו מנויים בתקנון זה; וכן
2.         כי אתה לפחות בן 18.
 
המידע והשירותים באתר ניתנים על-ידי גלריה נמה (להלן: "נמה"), בכפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.
 
רישום
 
הרישום לאתר זה כמנוי הינו אופציונאלי. ברם, מנוי יקבל רשות להשתמש בחלק מהשירותים המקוונים של האתר, אשר ייתכן כי לא יעמדו לרשות מי שאינו מנוי.
כחלק מתהליך הרישום כמנוי לאתר, אתה תבחר סיסמה ושם-משתמש (להלן: "שם משתמש"). אתה מסכים לספק לנו פרטי מנוי מדויקים, מלאים ועדכניים. הפרה של התחייבות זו תהווה הפרה של הסכם זה, אשר תוצאתה עלולה להיות סיום לאלתר של זכותך להיות מנוי לאתר.
אסור לך (1) לבחור ו/או להשתמש בשם משתמש של מישהו אחר, במטרה להתחזות לאותו אדם, (2) להשתמש ללא רשות בשם שקיימות בו זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו, וכן (3) להשתמש בשם משתמש שאנו, בשיקול דעתנו הבלעדי, מוצאים כי הוא פוגעני ו/או לא-ראוי.
אתה בלבד אחראי לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה שלך – ואתה תהא אחראי לכל שימוש שנעשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה שלך, בין באישור ובין שלא באישור.
עליך להודיע לנו בדוא"ל על כל שימוש שלא ברשות ידוע או חשוד בחשבון המנוי שלך וכן על כל פגיעה ידועה או נחשדת באבטחה – ובכלל זה אובדן, גניבה או גילוי שלא ברשות של שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך. אין ולא תהיה לנו כל אחריות לכל תוצאה הנובעת משימוש לא-מורשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה ו/או בחשבון שלך. כל פעילות מירמה, פגיעה, או פעילות לא-חוקית אחרת בחשבונך עשויה להיות מדווחת לרשויות החוק על-ידנו. זוהי אחריותך הבלעדית לספק כל חומרה, תשתית וציוד אחר הדרוש להתחברות לאתר – ובכלל זה תוכנת גישה לאינטרנט ומודם.
 
מכירת דברי אומנות ומוצרים
 
הזמנות לרכישת דברי אומנות שהוגשו דרך האתר על-ידי משתמשים, תיחשבנה כהצעות מטעם אותם משתמשים (המכונים להלן אף: "רוכשים") להתקשר עם נמה בהסכם, אשר תנאיו הינם תנאי תקנון זה. ביצועה של הזמנה שכזו על-ידי נמה תיחשב קיבול הצעה שכזו.
 
תשלום
 
תשלום המחיר הנקוב בדף ההזמנה באתר עבור כל דבר אומנות אותו בחר הרוכש, וכן כל עלות משלוח רלבנטית ו/או כל הוצאה מכל סוג – ובכלל זה מע"מ, מכס וכל מס ו/או אגרה ו/או הטל אחרים רלבנטיים (להלן, ביחד: "ההוצאות") – ייפרע במלואו באמצעות כרטיס אשראי מקובל במועד המשלוח/מסירה של אותו דבר אומנות לרוכש.
אתה מקבל ומסכים בזה, כי עליך מוטלת האחריות הבלעדית לתשלום כל מע"מ, מכס וכל מס ו/או אגרה ו/או הטל אחרים רלבנטיים, הקשורים לרכישות שביצעת באתר.
נמה והרוכש מסכימים בזה, כי מכירת דבר אומנות והעברת הבעלות באותו דבר אומנות מנמה לרוכש, תתבצענה אך ורק לאחר שהרוכש שילם את מלוא מחיר המכירה וההוצאות כאמור לעיל והרוכש קיבל לידיו בפועל את דבר האמנות. במועד העברת הבעלות לרוכש כאמור לעיל, עובר לידי הרוכש אף הסיכון לנזקים לדבר האומנות – ואם דבר האומנות נפגע לפני הגיעו לידי הרוכש, על הרוכש ליצור קשר מייד עם נמה, באמצעות דוא"ל gallery@nama-gallery.com ו/או בטלפון 054-4739207, לגבי האופן בו על הרוכש לנהוג.
 
הזמנות ומשלוחים
 
נמה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט ואמריקן אקספרס – וכן תשלום במזומן. למידע נוסף יש ליצור קשר עם נמה באמצעות דוא"ל gallery@nama-gallery.com. זמן קצר לאחר השלמת הרכישה, דבר האומנות יישלח על-ידי נמה. עם קבלת מלוא התשלום בגין דבר האומנות וההוצאות הרלבנטיות, נמה תדאג למשלוח דבר האומנות לכתובת הרוכש, כפי שפורטה בעמוד ההזמנה באתר, באמצעות שליח. נמה ו/או שירות השליחים ידאגו לאריזת דבר האומנות ונמה תבטח את משלוח דבר האומנות, בגובה לא-פחות ממלוא מחיר הרכישה, על-חשבונה – כאשר נמה תהא המוטב של פוליסת הביטוח.
כל סידורי המשלוח ומחיריהם הנקובים באתר כפופים לבדיקת נמה, כי סידורים ומחירים אלה מתאימים לדברי האומנות הספציפיים שהוזמנו. נמה תיצור קשר עם הרוכש מראש, להשיג הסכמתו לכל שינוי מוצע בסידורים ו/או מחירים אלה. במקרים כאלה, הרכישה תתבצע רק לאחר שהרוכש הסכים לשינויים המוצעים כאמור.
ביכולתך אף ליצור עמנו קשר ולאסוף את דבר האומנות ישירות מאיתנו.
 
תיאורי דברי אומנות
 
מכירתם של כל דברי האומנות כפופה לתנאי תקנון זה ולכל חריג המפורט באתר לגבי דברי אומנות ספציפיים. בעוד נמה מחוייבת להעניק שירות מצוין ללקוחות, על הרוכשים להיות מודעים לכך שמעצם טיבם, דברי אומנות עשויים לדרוש טיפול נוסף ו/או התחשבות מיוחדת, כמפורט באתר לגבי דברי אומנות ספציפיים, אשר עשויים לשנות תנאי תקנון זה.
 
חוסר-זמינות
 
כל דברי האומנות באתר מוצעים על בסיס "כל הקודם זוכה". מבין שניים או יותר רוכשים פוטנציאליים של אותו דבר אומנות, הרוכש הפוטנציאלי שמגיש ראשון הצעת רכישה שלמה וברת-קיבול בכל מובן באמצעות עמוד הרכישה באתר, יהא בעל זכות ראשונה לרכוש אותו דבר אומנות.
מבלי לפגוע באמור לעיל, נמה אינה מבטיחה את זמינותו לרכישה של דבר אומנות כלשהו המוצג באתר. יתר על כן, נמה – לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא – שומרת לעצמה הזכות לחזור בה ממכירת כל דבר אומנות, או לבטל מכירתו של כל דבר אומנות, בטרם עברה הבעלות בו בפועל לידי הרוכש בהתאם לתנאי תקנון זה.
במקרה בו דבר אומנות כלשהו אינו זמין למכירה מסיבה כלשהי, הרוכש יכול, לבחירתו, להשיג (1) החזר מלא של הכספים ששולמו לנמה, או (2) זיכוי בסכום המלא של הכספים ששולמו לנמה, לרכישת כל דבר אומנות אחר, הזמין לקניה באותה עת.
 
זכויות יוצרים
 
כל תוכנו של האתר – ובכלל זה דמויות, טקסט, סימני מסחר, אייקונים, גרפיקה וקוד מקור – הינו רכושה של נמה ומוגן בחוק. הליקוט (כולל האיסוף, הסידור והארגון) של תוכן האתר הינו רכושה של נמה ומוגן בחוק.
ניתנת הרשות בזה לכל אדם לצפות בכל דף באתר ולהשתמש באתר כמקור מידע ולקניות, אך לא לכל שימוש אחר.
כל מבקרי האתר מורשים – למטרה הבלעדית של צפיה באתר – ליצור עותק ארעי של דפי האתר על גבי מכשירי הגישה שלהם לאתר. כל שימוש אחר, כולל העתקה, שכפול, שינוי, הפצה, שידור, פרסום, הצגה, העמדה לרשות הציבור ו/או ביצוע פומבי של תוכן האתר, או כל חלק ממנו, אסור לחלוטין.
ניתן ליצור קישורית לאתר, כל עוד שהקישורית אינה מבטאת או מרמזת כי קיימת אחריות כלשהי של נמה לאתרך. עם זאת, אסור לך לעשות כל שימוש בתוכן מהאתר לצורך ביצוע frame, או לשלב תוכן מהאתר לתוך כל אתר אינטרנט אחר.
 
זכויות אמנים
 
האמנים שומרים לעצמם כל זכות הנתונה בידיהם על-פי חוק בדברי האומנות הנמכרים לרוכש. מכירת דבר אומנות כלשהו אינה כוללת מתן רשיון ו/או המחאה ו/או העברה של זכויות לרוכש לשכפל, לשנות ו/או ליצור יצירות נגזרות של דבר אומנות כלשהו, אלא אם כן זכות שכזו מוענקת מראש, במפורש ובכתב, על-ידי האמן עצמו.
 
אחריות וחבויות
 
כל תכנים, דברי אומנות, מוצרים, שירותים וטקסטים הניתנים על-ידי נמה באתר מוצעים כמות שהם ("AS IS") וכפי שהם (“AS AVAILABLE”) ומבלי ליתן אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, ובכלל זה (אך מבלי להגביל) כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, העדר וירוסים, אי-הפרה, דיוק או שלמות חומרים, מצב הבעלות, הנאה שקטה, חזקה שקטה, התאמה לתיאור, העדר רשלנות או העדר מאמץ/עבודה סביר/ה. נמה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא – ובכלל זה כל נזק מיוחד, עקיף, נגרר, עונשי ו/או לדוגמא, הנובע משימוש באתר ו/או במוצרים שנקנו דרך האתר. כל מידע ו/או עצה, אשר ניתנו על-ידי נמה או מי מעובדיה, בין בעל-פה ובין בכתב, לא ייצרו אחריות ולא יגדילו בדרך כלשהי אחריות כלשהי.
תיאורי המוצרים והשירותים הכלולים באתר מדויקים, למיטב ידיעת נמה. נמה עושה כמיטב יכולתה לתקן טעויות והשמטות מייד לכשנודע לנמה עליהן. אף-על-פי-כן, ייתכן כי האתר מכיל אי-דיוקים ו/או טעויות דפוס. כמו-כן עליך להיות מודע לעובדה, כי הצבעים והמראה של תמונות עלולים להיות שונים במידה מסויימת מהאופן בו הם נראים על המסך ו/או במציאות. בנוסף, מדי פעם נעשים שינויים במידע המצוי באתר.
ייתכן כי החוק הרלבנטי אוסר על הגבלת האחריות לגבי סוגי נזקים מסוימים, כך שהגבלה זו או חלקה אינה נוגעת לך. בכל מקרה אחריותה של נמה כלפיך בנוגע לכל נזק, הפסד ועילות תביעה – בין עם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת – לא תעלה על הסכום ששילמת לנמה בפועל, אם בכלל, לגבי השימוש באתר.
אתר מבין ומסכים שההגבלות המפורטות לעיל הן תנאי יסודי להסכם (תקנון) זה – וברור לך כי לא היתה ניתנת לך גישה לאתר ללא קיומן של הגבלות אלה.
 
תרופות בגין הפרה מצד הרוכש
 
אם הרוכש אינו ממלא אחר איזה מהתנאים המנויים בתקנון זה, הרי שבנוסף לכל תרופה העומדת לנמה על פי כל דין, כולל תביעה בגין מחיר המכירה, עומדת לרשות נמה הזכות לתבוע את הרוכש בגין כל הוצאה בנוגע לאכיפה, הוצאה לפועל, העמדה מחדש למכירה, טיפול, עמלות וכן כל הוצאות משפטיות הנובעות מהפרת הרוכש את תנאי תקנון זה.
 
איסור הפרעה לאתר
 
אסור לך להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או רוטינה כדי להפריע או לנסות להפריע לפעולתו התקינה של האתר ו/או לעסקאות המבוצעות באמצעות האתר. אסור לך לנקוט בכל פעולה הגורמת להעמסת-יתר של מערכת האתר. אסור לך לנסות לעקוף אמצעי זיהוי ו/או אימות של כל שרת, רשת או חשבון. בכלל זה, אסור לך לגשת למידע שלא נועד לך, או לחשבון שאין לך רשות לגשת אליו, או לחקור את אמצעי האבטחה של האתר או של אחרים.
כמו כן אתה מתחייב בזה שלא להשתמש באתר בקשר לצרכים/מטרות הבאים:
(א) להעלות, לפרסם, ליצור, לחבר, לשלוח דוא"ל או לשדר כל תוכן ו/או קישורים לכל אתר/תוכן המכיל וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן, דלתות אחוריות/נסתרות ו/או כל קוד מחשב, תיקיות ו/או תוכנות ו/או בקשות רפטטיביות למידע המכוונות להפריע, להרוס ו/או להגביל את הפונקציונאליות של כל תוכנה ו/או חומרה או ציוד תקשורת ו/או להפחית מהאיכות ו/או להפריע עם הביצועים ו/או לפגוע בפונקציונאליות של השירותים של כל תוכנה, אתר, ציוד ו/או שירותים של צד שלישי כלשהו.
(ב) לבצע דקומפילציה, לפרק, לשנות, לתרגם, להתאים, לבצע הנדסה חוזרת, ליצור יצירות נגזרות ו/או רשיון-משנה לגבי תוכנה כלשהי הקשורה לאתר.
(ג) לאסוף ו/או לאחסן מידע אישי לגבי משתמשים אחרים.
(ד) פרסום, דואר זבל או קידום לא-מורשים ו/או לא-מבוקשים.
(ה) התחזות לכל אדם ו/או גוף – ו/או יצירת מצג שווא לגבי קשרים לכל אדם ו/או גוף.
(ו) לנטר חלק כלשהו של האתר ו/או תוכנו.
(ז) לעקוף אמצעים כלשהם המיועדים למנוע גישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.
(ח) לעסוק בכל פעילות העלולה לפגוע ביציבות ו/או בנגישות של האתר ו/או להשתמש באתר כדי לפגוע ביציבות ו/או בנגישות של אתר ו/או שירות של כל צד שלישי אחר.
 
מדיניות החזרות
 
הרוכש זכאי להחזיר לנמה דבר אומנות, כשהוצאות המשלוח על-חשבונו בלבד, באותו מצב כפי שהתקבל על-ידי הרוכש, בתמורה להחזר מלא של מחיר הרכישה (בניכוי ההוצאות), מכל סיבה שהיא – וזאת בתוך שבעה ימים ממועד קבלת דבר האומנות לידיו.
בתום שבעה ימים ממועד קבלת דבר האומנות לידי הרוכש, כל המכירות הינן סופיות.
כל החזרה של דבר אומנות צריכה להיעשות ישירות לידי נמה. על הרוכש להודיע לנמה באמצעות פקס (מס' 03-5496055) ו/או דוא"ל על כוונתו להחזיר את דבר האומנות, בתוך שבעה ימים ממועד קבלת דבר האומנות לידיו – וזאת בטרם ביצוע ההחזרה.
דברי אומנות שיוצרו לפי הזמנה מיוחדת:
כל המכירות של דברי אומנות שיוצרו לפי הזמנה מיוחדת הינן סופיות. אין החזרות ואין זיכויים בגין רכישה של דברי אומנות שיוצרו לפי הזמנה מיוחדת.
 
מדיניות פרטיות
 
נמה מחויבת להגנת פרטיותם של מבקרי האתר ואינה חולקת מידע אישי מזהה עם צדדים שלישיים, מבלי לקבל לכך רשות מוקדמת ממך. אתה מסכים לכך, כי למרות שנמה מסכימה להשתמש במרב המאמצים כדי שמשתמשי האתר, ספקי תוכן, מפיצים ומורשים למיניהם יפעלו לפי מדיניות הפרטיות של נמה, נמה אינה יכולה להיות אחראית לפעולותיהם של צדדים שלישיים המפירים מדיניות זו.
בכל מקרה, נמה שומרת לעצמה הזכות להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך על-מנת לשלוח לך מידע והצעות בנוגע לנמה ולאתר.
נמה עשויה למסור את פרטיך האישיים אם נמה מאמינה שיש צורך בכך כדי: (א) לציית לחוק ו/או להליך משפטי שהוגש כנגד נמה; (ב) להגן/לשמור על זכויות נמה ו/או רכושה (ובכלל זה אכיפת תקנון זה); ו/או (ג) לפעול בנסיבות דוחקות כדי להגן על בטחונם האישי של משתמשי האתר ו/או עובדי נמה ו/או סוכניה ו/או חלק מהציבור.
מדיניות זו לא נועדה ליתן בידיך – ואף אינה נותנת בידיך – זכויות ו/או תרופות כלשהן.
 
קישורים לאתרים אחרים
 
ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, לנוחות משתמשי האתר בלבד. נמה אינה מאשרת כל אתרים שכאלה ו/או את המידע, התכנים, החומרים, המוצרים ו/או השירותים המצויים באתרים שכאלה ו/או הנגישים דרכם – ואתה ניגש ומשתמש באתרים שכאלה על אחריותך בלבד.
 
שונות
 
(א) בכל מקרה בו תנאי מתנאי תקנון זה סותר חוק כלשהו, או במקרה בו מצא בית משפט בעל סמכות כי תנאי שכזה אינו תקף לגבי הצדדים לתקנון זה, הרי שתנאי שכזה ייחשב כאילו נוסח מחדש כך שישקף ככל האפשר את כוונות הצדדים בכפוף לחוק – והתרופות המנויות בתקנון זה יישארו בתוקפן.
(ב) לנמה הזכות להעביר ו/או להמחות כל או חלק מזכויותיה והתחייבויותיה לפי תקנון זה ומשנעשתה העברה/המחאה שכזו, הרי שנמה תהא משוחררת מכל התחייבות המנויה בתקנון זה.
(ג) תקנון זה ויישוב כל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או לאתר יהיו כפופים אך ורק להוראות החוק הישראלי ויפורשו אך ורק בהתאם להוראות החוק הישראלי, ללא מתן תוקף כלשהו לכללי ברירת הדין.
(ד) שום ויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מפעולה מצד נמה, בין בכלל ובין במועד, לא ייחשבו כוויתור על איזה מזכויות נמה על פי תקנון זה.
(ה) אם קיימת סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין משהו שנכתב במקום אחר באתר לבין האמור בתקנון זה, הרי שהוראות תקנון זה גוברות.
(ו) כל סכסוך ו/או תביעה בין נמה לבינך, הנוגעים לתקנון זה ו/או לאתר, יוגשו אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות המתאימה בתל-אביב.
 
שינויים בתקנון זה
 
נמה שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי תקנון זה לכשתמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולפרסם התנאים המתוקנים באתר. הגירסה החדשה תהא תקפה מהיום בו פורסמה באתר. נתוני מחיר וזמינות עשויים אף הם להשתנות ללא התראה.
הגלריה  |  אודות  |  תערוכות:    תערוכות הגלריה    ι    תערוכות האתר  |  האמנים  |  חפש:    נושאים    ι    גודל    ι    טכניקה    ι    מחיר  |  צור קשר  |  הרשמה  |  עגלת קניות  |  תנאי שימוש באתר

ρολόγια αντίγραφο rolex ρολόγια αντίγραφο

All rights reserved to Nama Gallery © כל הזכויות שמורות לגלריה נמה